Wydrukuj to Strona

ADR

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego).

Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają zatem aby wykonywane przewozy były bezpieczne przy zachowaniu i poszanowaniu norm w nich zawartych.

Ogromną rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca. Musi on posiadać wiedzę ściśle ukierunkowaną na określone zasady przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.

„Materiały niebezpieczne” to te materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.


Kursy kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dzielą się na kilka rodzajów kursów:

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Szkolenia ADR są przeprowadzane przez ośrodki szkolenia kierowców wykonywujących działalność w zakresie prowadzenia kursów doszkalających i posiadających niezbędny wpis do rejestru przedsiębiorców.

Poszczególne kursy odbywają się w określonym przez rozporządzenie wymiarach godzin (patrz informacje podstawowe). Kursant zobowiązany jest przyswoić wiedzę, której zakres dla poszczególnych kursów określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. „W sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne” (Dz. U. z dnia 29 września 2005 r.).

ADR w prawie:

  • Umowa ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481).
  • Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych – ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.)
  • Ustawa o transporcie drogowym – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1571 z zm.).

źródło: kierowca.pl

Permalink do tego artykułu: https://renomajaslo.pl/?page_id=70