Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe

(Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001, Dz.U. z 2007 nr 125 poz. 874, Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2021 poz. 1997)

WAŻNE!!! Od 6 kwietnia 2022r zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022r, poz. 739), przed przystąpieniem do szkolenia okresowego, każdy kandydat jest zobligowany do uzyskania PRPOFILU KIEROWCY ZAWODOWEGO – numeru ewidencyjnego wydawanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, do którego jest się przynależnym ze względu na adres zameldowania i/lub zamieszkania.

PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego, jest wydawany przez odpowiedni urząd na podstawie następujących dokumentów:
- wniosku,
- 1 zdjęcia,
- orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- kserokopii posiadanego prawa jazdy.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C przed 10.09.2009r lub kategorii D przed 31.12.2008, posiadają lub posiadali ukończone kursy na przewóz rzeczy lub osób, są ustawowo zobligowani do ukończenia szkolenia okresowego (35h zajęć teoretycznych) i uzyskania wpisu do prawa jazdy wg poniższych tabeli:

Kategoria

prawa jazdy    

Data wydania prawa jazdy
po raz pierwszy  

    Termin ukończenia szkolenia i uzyskania wpisu do prawa jazdy:

D1, D

do 31.12.1980r

do 10.09.2009

01.01.1981 – 31.12.1990

do 10.09.2010

01.01.1991 – 31.12.2000

do 10.09.2011

01.01.2001 – 31.12.2005

do 10.09.2012

01.01.2006 – 31.12.2008

do 10.09.2013

 

Kategoria

prawa jazdy    

Data wydania prawa jazdy
po raz pierwszy   

  Termin ukończenia szkolenia i uzyskania wpisu do prawa jazdy:

C1, C

do 31.12.1980r

do 10.09.2010

01.01.1981 – 31.12.1995

do 10.09.2011

01.01.1996 – 31.12.2000

do 10.09.2012

01.01.2001 – 31.12.2005

do 10.09.2013

01.01.2006 – 10.09.2009

do 10.09.2014

 Po tym szkoleniu kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia.

Szkolenie okresowe jest przeprowadzane w wymiarze 35h zegarowych szkolenia, w tym: 31,5h stanowią zajęcia teoretyczne, a min. 3,5h ćwiczenia na placu manewrowym, które mogą być przeprowadzane w max 10. – osobowych grupach, lub zamiennie 3,5h indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem w ruchu drogowym, lub zamiennie 3,5h zajęć praktycznych w warunkach specjalnych (rodzaj szkolenia zależy od wybranych przez uczestnika szkolenia modułów tematycznych szkolenia, zgodnych z programem szkolenia.

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Dane adresowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Renoma” Tadeusz Dzięglewicz

38-200 Jasło, ul.Kadyiego 12